Ochrona przeciwpożarowa

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • opracowanie i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowanie planów ewakuacyjnych,
 • oznakowanie, rozmieszczenie i wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników pod kątem ochrony ppoż.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z najnowszymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą koniecznie zawierać następujące elementy:

 • warunki ochrony ppoż., które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, magazynowania, funkcjonujących procesów technologicznych, a także warunków technicznych (m.in. zagrożenie wybuchem);
 • określenie urządzeń ppoż. i gaśnic znajdujących się na wyposażeniu, wraz instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania, poddawania przeglądom, naprawom i konserwacji;
 • informacje określające postępowanie w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia;
 • metody zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 • możliwości zapoznania się pracowników i innych użytkowników obiektu z przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • warunki oraz organizacja ewakuacji użytkowników obiektu wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzenia;
 • zadania oraz obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami danego obiektu;
 • plan obiektu, opisujący również jego lokalizację oraz teren przyległy, zawierający graficzne dane dotyczące następujących elementów: wysokość budynku i liczba jego kondygnacji, odległość od sąsiednich obiektów, parametry pożarowe obecnych substancji palnych, gęstość obciążenia ogniowego w strefach pożarowych, szacowana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach/pomieszczeniach i kategorie ich zagrożenia, rozmieszczenie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem, warunki ewakuacji, wraz z jasnym określeniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych, podział budynku na strefy pożarowe, lokalizacja urządzeń ppoż., a także gaśnic, głównych zaworów instalacji gazowej, niebezpiecznych materiałów czy elementów odpowiedzialnych za sterowanie urządzeniami ppoż., dojścia do dźwigów dla ratowników, zewnętrznych hydrantów oraz innych źródeł wody, drogi pożarowe i pozostałe drogi dojazdowe z oznaczeniem wjazdów na ogrodzone tereny;
 • określenie osób bądź podmiotów odpowiedzialnych za stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja musi być aktualizowana  minimum raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania danego obiektu bądź procesu technologicznego, które mają znaczący wpływ na zmiany warunków ochrony ppoż.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI