Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”

Po odbyciu takiego szkolenia pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania służby BHP. Istnieją tu również pewne ograniczenia – pracodawca może przeprowadzać samodzielnie jedynie szkolenia wstępne swoich pracowników (ogólne i stanowiskowe). Szkolenie okresowe należy zatem zlecić zewnętrznej firmie.

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami(mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI