Obsługa BHP firm

1. Stały nadzór BHP – w ramach wykonywania zadań służby BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

Wyrażamy przekonanie, że poziom i jakość oferowanych przez nas usług zaspokoi potrzeby Państwa firmy i przyczyni się do pomyślnego jej rozwoju. Wszystkim zainteresowanym proponujemy bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy w celu zapoznania się z Państwa oczekiwaniami.

Nasza oferta konstruowana jest w oparciu o indywidualny charakter przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę zagrożenia występujące w Państwa firmie przygotowujemy plan działania.

W ramach świadczenia stałych usług na rzecz naszych Zleceniodawców, proponujemy:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

2. Jednorazowe, indywidualne zlecenia

Dostosowując się do Państwa potrzeb realizujemy jednorazowe zlecenia i usługi. Koszt tych zleceń i usług jest wyceniany  zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jednocześnie jesteśmy elastyczni i w przypadku chęci negocjacji  jesteśmy na nią otwarci, w szczególności kiedy jednorazowe zlecenie obejmuje szerszy zakres prac. W każdym przypadku możemy pojawić się u zleceniodawcy, aby móc obejrzeć stanowiska pracy, podpowiedzieć, zasugerować, przeanalizować dokumentację  i zalecić, co należy wykonać.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI