Audyt BHP

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również w usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Zakres audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje w szczególności sprawdzenie:

  • warunków pracy,
  • sposobu zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia,
  • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • oceny ryzyka zawodowego,
  • prawidłowości stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,
  • wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
  • rejestrów wypadów przy pracy i wprowadzonych działań prewencyjnych,
  • funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w razie wypadku.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI